10/10/2017 NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

My tu ciężko z Pań­stwem pra­cu­jemy nad nawy­kami dzia­twy, gdy tym­cza­sem.…

Opublikowane zostały wyniki kontroli systemu żywienia przeprowadzonej przez NIK.

W skon­tro­lo­wa­nych szko­łach, w roku szkol­nym 2015/2016, odse­tek uczniów z nie­pra­wi­dłową masą ciała — z nad­wagą i oty­ło­ścią oraz z nie­do­wagą — wyniósł aż 22 proc., czyli doty­czył co pią­tego dziecka. W ciągu czte­rech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punk­tów pro­cen­to­wych.

Dalej w raporcie czytamy:

...Przeprowadzona przez inspektorów WSSE w Krakowie, na zlecenie NIK, kontrola środków spożywczych wykorzystanych do produkcji posiłków wykazała, że średnia zawartość białka ogółem w produktach wynosiła od 169% do 462%, natomiast tłuszczów od 90% do 333% średniego zapotrzebowania dla żywionej grupy uczniów (EAR). We wszystkich szkołach, w których inspektorzy WSSE w Krakowie dokonała pełnej oceny żywienia, stwierdzono zawyżoną zawartość węglowodanów, wynoszącą od 136% do 300% normy (RDA). W 12 z 14 jadłospisów stwierdzono nadmierną podaż sodu, w tym w ośmiu przypadkach (57%) dopuszczalna norma przekroczona została ponad trzykrotnie...

Nadmieniamy, że żadna z kontrolowanych szkół nie jest obsługiwana przez Twoje Zdrówko.
Więcej na ten temat na stronach NIK:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zdrowym-zywieniu-w-szkolach.html

Masz pytania? Skontaktuj się z nami